Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 12.05.2021r. – Platforma Zoom

Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom
XXI Konferencja Okrągłego Stołu
Pokaż wszystkie

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 12.05.2021r. – Platforma Zoom

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PTEMD SAPIENTIA, platforma ZOOM, dnia 12.05.2021r., godz. 13.30

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Określenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
  3. Zmiana Statutu w zakresie dopuszczenia organizacji Walnych Zebrań w formie online-uchwała.
  4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTEMD za rok 2020.

  6. Przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium-uchwała.

  7. Sprawozdanie finansowe za rok 2020: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe-uchwała.
  8. Wybory Władz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA na kadencję 2021-2024.
  9. Wolne wnioski / sprawy bieżące.
  10. Zakończenie obrad.

Prezydent
Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej "SAPIENTIA"
Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna – Borowicz
prof. Uczelni