Posiedzenia Zarządu

W dniu 16.12.2021r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie miało miejsce hybrydowe Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) SAPIENTIA.


Program zebrania Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

 1. Otwarcie obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni.
 2. Przedstawienie porządku obrad - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni.
 3. Omówienie programów nauczania na kierunku Lekarsko-Dentystycznym realizowanych na Uniwersytetach Medycznych w Polsce w dobie SARS-CoV-2 po zakończeniu prac zespołu ds. zmiany obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka.
 4. Przedstawienie protokołu z Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA w dniu 12.05.2021r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA w dniu 12.05.2021r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021r. do 30.11.2021r. przez Skarbnika PTEMD SAPIENTIA.
 7. Podjęcie Uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Anny Komorowskiej.
 8. Podjęcie Uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Elżbiety Mierzwińskiej- Nastalskiej.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Anny Wojtaszek- Słomińskiej.
 10. Plany organizacji XXII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XIV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej. (11-12.05.2022r.)
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni powitała uczestników Zebrania. Obecnych było 13 osób, w tym: członków Zarządu – 5, członków Komisji Rewizyjnej – 2, członków Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – 3.


Pani Prezydent przedstawiła porządek Obrad, po którym odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.


Na Przewodniczącego Zebrania wybrano mec. Marię Bożenę Witt-Michałowską, która odczytała sprawozdanie z Zebrania Walnego Członków PTEMD SAPIENTIA z dnia 12 maja 2021 roku. Protokół został jednogłośnie podjęty w głosowaniu jawnym przez Zarząd PTEMD SAPIENTIA.


Zgodnie z punktem 3 Programu Zebrania głos zabrał zaproszony Gość Honorowy - Przewodniczący Międzyuczelnianego Zespołu ds. zmiany obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty Prof. dr. hab. n. med. Tomasz Konopka. Zespół został powołany Ustawą z dnia 1.03.2021r. w ramach działalności Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Pan Profesor poinformował o zakończeniu prac oraz o przesłaniu propozycji zmian w standardach do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedstawił zgromadzonym propozycje zmian, jakie wypracowano podczas spotkań Zespołu m.in.: rozważenie wprowadzenia modułów tematycznych w miejsce przedmiotów, wprowadzenie ścieżki modułu naukowego, podniesienie godzin i punktów ECTS dla stomatologicznych przedmiotów przedklinicznych (w przypadku braku możliwości wykonania procedur in vivo konieczność ich wykonania w warunkach symulacji medycznej), położenie nacisku na zintegrowane kliniczne przedmioty stomatologiczne oraz wprowadzenie do polskich standardów na kierunku lekarsko-dentystycznym takich obszarów wiedzy i umiejętności jak stomatologia cyfrowa, stomatologia estetyczna oraz w większym zakresie onkologia stomatologiczna, implantologia czy laseroterapia. Profesor dr hab. n. med. Tomasz Konopka zawiadomił uczestników Zebrania, że w Ministerstwie Zdrowia dnia 3.12.2021r. utworzono zespół ws. zmiany standardów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Przewidywane zakończenie prac Komisji - 28.02.2022r. Pani Prezydent PTEMD SAPIENTIA wyszła z inicjatywą przedstawienia stanowiska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA ws. zmian w obowiązujących standardach kształcenia oraz ws. stażu podyplomowego absolwentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego w ww. Ministerstwach.


Następnie Prezydent Towarzystwa poinformowała zebranych stacjonarnie oraz online uczestników zgromadzenia o wycofaniu się z udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA 3 osób. Są to:

 • Prof. dr hab. n. med. Anna Komorowska - Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą,
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska- Nastalska,
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Wojtaszek- Słomińska.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA z ubolewaniem przyjęła złożone rezygnacje i uprzejmie dziękuje za współpracę oraz wkład w prace Towarzystwa. Uchwały o wystąpieniu ww. Członków zostały jednogłośnie przegłosowane przez Zarząd.


Plany organizacji XXII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XIV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”: uczestnicy Zebrania zostali poinformowani o planowanym na rok 2022 terminie obu konferencji (tj. 11-12.05.2021r.) oraz poproszeni o rozważenie tematów, które należałoby poruszyć.


Wolne wnioski: Prof. dr hab. n. med. Barbara Kochańska postulowała o zapoznanie się z Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Ustalono, że uwagi Członków Zarządu PTEMD SAPIENTIA dotyczące powyższej Ustawy należy przesłać do dnia 15 stycznia 2022r. na adres e-mail Towarzystwa: sapientia.ptemd@wp.pl. Na tej podstawie nastąpi korespondencyjne (z uwagi na panująca epidemię SARS-CoV-2) wystosowanie stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) SAPIENTIA.


W odniesieniu do expose Honorowego Gościa Zebrania Zarządu PTEMD SAPIENTIA wypracowano Uchwałę nr 7 z dnia 16.12.2021r. ws. zmiany obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza-dentysty, jako poparcie działań Międzyuczelnianego Zespołu, którego Przewodniczącym jest Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka oraz stanowczy głos „za” zasadnością utrzymania stażu podyplomowego absolwentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego.
Od lewej: Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni, Mecenas Maria Witt-Michałowska, Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni


Od lewej: protokolant Zebrania Dr n. med. Barbara Hendzel, Członek Komisji Rewizyjnej Dr n. med. Jacek Szkutnik, Honorowy Prezydent - Założycielka Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, protokolant Zebrania Dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz, Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni, Mecenas Maria Witt-Michałowska


Zebranie Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom

 1. Otwarcie obrad Zarządu Towarzystwa.
 2. Podjęcie uchwały w/s zmiany adresu siedziby PTEMD.
 3. Realizacja programów nauczania na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetów Medycznych w Polsce w dobie SARS-CoV-2.
 4. Propozycje formy realizacji działalności statutowej Towarzystwa w dobie pandemii.
 5. Implikacje przystąpienia Towarzystwa do Association for Dental Education in Europe (ADEE).
 6. Sprawozdanie Prezydenta z działalności PTEMD.
 7. Sprawozdanie finansowe Skarbnika PTEMD.
 8. Uchwała Zarządu w/s przyjęcia nowych Członków.
 9. Uchwała Zarządu w/s zatrudnienia sekretarki Towarzystwa.
 10. Wolne wnioski.

Prezydent Towarzystwa złożyła sprawozdanie z działalności PTEMD. Poinformowała zebranych, że zgodnie z Uchwałą nr 4 z dn. 17.10.2019r. w/s sformułowania kryteriów, wymagań i zasad w/s uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego w zakresie zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego kryteria zostały przesłane do Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
Zorganizowane: XXI Konferencja Okrągłego Stołu i XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna nie odbyły się w zaplanowanym terminie tj. 16-17.04.2020r z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce.
Wolne wnioski: podczas dyskusji członkowie zebrania zwrócili uwagę na pomijanie członu „lekarz” w tytule zawodowym „lekarz dentysta”.

Zebranie Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniu 17.10.2019r. w Hotelu Campanille w Lublinie.


Program Zebrania Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Lublin 17.10.2019r.
I. Otwarcie obrad. Powitanie Członków Zarządu.
II. Przedstawienie porządku obrad. Opinie Członków Zarządu w sprawach:
 1. Wstąpienia PTEMD SAPIENTIA w struktury Association for Dental Education in Europe (ADEE),
 2. Wniosku o grant ze środków unijnych.
 3. Organizacji Konferencji Okrągłego Stołu w roku 2020 (data, tematyka, uczestnicy, goście).
 4. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską i Okręgowymi Izbami Lekarskimi – kursom doszkalającym, warsztatom i szkoleniom adresowanym do lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy będących w trakcie specjalizacji i studentów Uniwersytetów Medycznych.
 5. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską i Okręgowymi Izbami Lekarskimi – kursom doszkalającym, warsztatom i szkoleniom adresowanym do higienistek i asystentek stomatologicznych i techników dentystycznych.
 6. Współpraca z instytucjami, które mają wpływ na proces legislacji zawodów związanych ze zdrowiem.
 7. Podjęcie Uchwały o przypomnieniu o konsultacjach ministerialnych z PTEMD SAPIENTIA.
III. Dyskusja nad Ustawą 2.0.
IV. Wolne wnioski.
V. Wnioski końcowe.
VI. Zakończenie obrad.

Zgodnie z punktem IV Programu Zebrania – Wolne wnioski, Pani Prezydent dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz zapoznała Członków Zarządu z pismem otrzymanym z Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w sprawie zajęcia przez Członków PTEMD SAPIENTIA stanowiska dotyczącego wymogów i zasad uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego nieuregulowanych dotąd ustawowo zawodów medycznych. Przewodnicząca zaproponowała dyskusję na temat kryteriów: uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego dotyczących zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego. W ramach dyskusji głos zabierali: dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. dr hab. Teresa Bachanek, prof. dr hab. Barbara Kochańska, prof. dr hab. Lidia Postek-Stefańska, prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk, dr hab. n. med. Renata Chałas, prof. nadzw., lek. stom. Anna Lella , prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak, dr hab. n. med. Janusz Borowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka, dr n. med. Jacek Szkutnik. W sprawach prawnych wypowiadała się Mec. Maria Witt-Michałowska.

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA jednogłośnie podjęli w głosowaniu jawnym Uchwałę Nr 4 o przyjęciu opracowanych treści w/s uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego w zakresie zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego.

U

chwała Nr 4 została przesłana do Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.Od lewej: Dr n. med. J. Szkutnik, Mec. Bożena Witt-Michałowska, Dr n. med. B. Hendzel, Dr hab. n. med. J. Borowicz, Dr n. med. M. Bojarska-Łoś , Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Prof. dr hab. T. Bachanek, Prof. dr hab. B. Kochańska, Lek.dent. A. Lella, Prof. dr hab. L. Postek- Stefańska

Uchwała nr 4 Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA z dn. 17.10.2019r. w Lublinie
W ramach dyskusji nad projektem ustawy nad nieuregulowanymi dotąd ustawowo zawodami medycznymi Zarząd Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” sformułował następujące kryteria, wymagania i zasady w/s uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego w zakresie zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego.
Zadania zawodowe, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące poszczególne zawody medyczne

L.p. Nazwa zawodu Zadania zawodowe
1. Asystent dentystyczny 1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty;
2) asystowanie lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
3) przechowywanie i przygotowywanie zestawów leków oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;
4) użytkowanie, przechowywanie i konserwowanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;
5) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji medycznej na zlecenie lekarza dentysty;
6) komunikowanie się z pacjentem
2. Higienista dentystyczny 1) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej w różnych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na zlecenie lekarza dentysty;
2) wykonywanie wstępnej wizualnej oceny higieny jamy ustnej i zabiegów higienicznych w jamie ustnej pacjenta na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
3) wykonywanie zabiegów higieniczno-profilaktycznych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
4) czynna asysta lekarzowi dentyście w zabiegach profilaktyczno-leczniczych, również metodą pracy na cztery ręce;
5) przygotowywanie gabinetu i organizowanie zgodnie z zasadami ergonomii stanowiska pracy lekarza dentysty;
6) bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych;
7) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji medycznej na zlecenie lekarza dentysty;
8) komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną
3. Technik dentystyczny 1) wykonywanie dentystycznych prac protetycznych i ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;
2) wykonywanie protez ruchomych i stałych oraz aparatów ortodontycznych na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
3) realizowanie technologicznych procedur laboratoryjnego wykonywania protez, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji narządu żucia na zlecenie lekarza dentysty;
4) wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;
5) wykonywanie pracy zgodnie z przekazanym przez lekarza dentystę projektem klinicznym


Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych
L.p. Nazwa zawodu Wymagane kwalifikacje
1. Asystent dentystyczny 1) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
2) uzyskanie tytułu zawodowego asystent dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent dentystyczny;
3) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych
2. Higienista dentystyczny 1) ukończenie studiów wyższych I stopnia na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna i uzyskanie tytułu licencjata;
2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienista dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienista dentystyczny;
3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienista dentystyczny;
4) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych
1. Technik dentystyczny 1) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny;
2) ukończenie studiów wyższych I stopnia na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera na tym kierunku;
3) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych

Zakres i formy doskonalenia zawodowego w poszczególnych zawodach medycznych
L.p. Nazwa zawodu Zakres i formy doskonalenia zawodowego
1. Asystent dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dotyczących aktualizacji wiedzy z zakresu procesu dezynfekcji i sterylizacji i innych mieszczących się w zakresie obowiązków asystenta dentystycznego
2. Higienista dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dotyczących aktualizacji wiedzy z zakresu procesu dezynfekcji i sterylizacji i innych mieszczących się w zakresie obowiązków higienisty dentystycznego;
2) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe
3. Technik dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe


Od lewej: Mec. Bożena Witt-Michałowska, Dr n. med. E. Wolańska-Klimkiewicz, Prof. dr hab.A. Komorowska, Prof. dr hab. T. Bachanek, Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Prof. dr hab. J. Wysokińska-Miszczuk