Lublin, dnia 12.12.2022 r.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACJI MEDYCZNO-DENTYSTYCZNEJ (PTEMD) SAPIENTIA

 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Doktora Witolda Chodźki 6 w Lublinie

 

W zebraniu wzięli udział:

PREZYDENT                    Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni

WICEPREZYDENT         Prof. dr hab. Barbara Kochańska, prof. GUM

SKARBNIK                        Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk

SEKRETARZ                     Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska       

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak

 Dr Anna Lella

 

 z powodu choroby nieobecna Past Prezydent:

 Prof. dr. hab. Teresa Bachanek

 

Zaproszeni goście: 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Prof. dr hab. Mariusz Lipski

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni

Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz

Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka

 

 Adw. Maria Bożena Witt-Michałowska oraz protokolantka Justyna Pęcak-Eltaief.

 

            Uczestnicy Zebrania zostali powitani przez Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA dr hab. n. med. Barbarę Tymczynę-Borowicz, prof. Uczelni a następnie Prezydent przedstawiła porządek obrad:

Porządek obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

I. Otwarcie obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA - Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz,

II. Przedstawienie porządku obrad - Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz

 1. Przyjęcie porządku obrad - Uchwała nr 1
 2. Przedstawienie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA w dniu 11.05.2022r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA w dniu 11.05.2022r. - Uchwała nr 2
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022r. do 30.11.2022r. przez skarbnika PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. Joannę Wysokińską-Miszczuk
 5. Przyjęcie sprawozdania finansowego - Uchwała nr 3
 6. Zajęcie stanowiska w/s abolicji w opłacaniu składek członkowskich (zgodnie z ustaleniami z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA)
 7. Przyjęcie uchwały ws. abolicji w opłacaniu składek członkowskich - Uchwała nr 4
 8. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr hab. n. med. Dariusza Skaby - Uchwała nr 5
 9. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr hab. n. med. Ewy Dąbrowskiej - Uchwała nr 6
 10. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA dr hab. n. med. Mansura Rahnamy-Hezavah - Uchwała nr 7
 11. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr n. med. Ewy Wolańskiej-Klimkiewicz - Uchwała nr 8
 12. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, Prof. UMP (Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) - Uchwała nr 9
 13. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr med. Krystiana Kuźniarza (Adiunkt, Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie) - Uchwała nr 10
 14. Przyjęcie Uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Tadeusza Morawca, Prof. SUM (Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej SUM) - Uchwała nr 11
 15. Propozycje tematów XXIII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej w dniach 9-10.V.2023r.
 16. Plany organizacji obchodów Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA
 17. Sprawy bieżące, wolne wnioski:
 • Powołanie Kapituły ds. odznaczeń, wybór Kapituły ds. odznaczeń - Uchwała nr 12
 • Rekomendacja Prof. dr hab. n. med. Teresy Bachanek na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP - Uchwała nr        13

18. Zamknięcie obrad.

 

Ad.1

Po przedstawieniu porządku obrad odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem - Uchwałą nr 1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz odczytała protokół z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 roku.

Ad.3

Protokół został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd PTEMD SAPIENTIA

Ad.4

Skarbnik PTEMD Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk przedstawiła sprawozdanie finansowe Towarzystwa za okres od  01.01.2022r. do 30.11.2022r.

 

Sprawozdanie finansowe – Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej PTEMD SAPIENTIA

 

Towarzystwo liczy 55 członków, z czego 22 ma zaległości w płaceniu składek członkowskich:

od 7-iu lat        1 osoba            (na kwotę 1 260zł)

od 6-ciu lat      3 osoby            (na kwotę 3 240 zł)

od 5-ciu lat      1 osoba            (na kwotę 900 zł)

od 4 lat            1 osoba            (składka ulgowa 30 zł tj. niedopłata na kwotę 120 zł)

od 3 lat            5 osób              (na kwotę 2 700 zł)

od 2 lat            1 osoba            (na kwotę 360 zł)

za rok 2022 nie zapłaciło 10 członków tj. łączna kwota 1 800 zł

Razem:                                   10 380 zł

 

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Na dzień 31.12.2021r.:

 • przychody działalności statutowej 19 450,00 zł
 • koszty działalności statutowej 8 630,70 zł
 • koszty ogólnego zarządu 2 566,10 zł

 

Na dzień 30.11.2022r.:

 • przychody działalności statutowe 7 295,00 zł
 • koszty działalności statutowej 7 518,00 zł
 • koszty ogólnego zarządu 6 219,29 zł

 

            na co się składało:

 • koszty organizacji konferencji 7 518,00zł
 • koszty administracyjne 6 219,29zł
 • koszty administracyjne - zużycie materiałów i energii 178,75zł
 • koszty administracyjne - usługi obce 3 040,54zł
 • koszty usług bankowych 184,80zł
 • koszty usług prawnych i rachunkowych 861,00zł
 • inne usługi 1 994,74zł
 • koszty administracyjne - wynagrodzenia 3 000,00zł

 

            dlatego też:

 • strata z działalności gospodarczej 6 442,29 zł

Stan konta głównego, na dzień 30.11.2022 r. 9 898,47 zł

Stan subkonta, na dzień 30.11.2022 r. 142,27 zł 

 

Ad.5

Za przyjęciem sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022-30.11.2022r. głosowało 6 członków zarządu - Uchwała nr 3 została prawomocnie podjęta.

Ad.6

Na wniosek Skarbnika wszczęto dyskusję dotyczącą  dalszego członkostwa osób, które nie opłacają składek: czy powinna im zostać udzielona abolicja, na jakich zasadach, za jaki okres. Skarbnik Towarzystwa nawiązała  do swojego wniosku ws. abolicji z Walnego Zgromadzenia  z dnia 11.05.2022r.

Ad.7

Podjęto decyzję o odstąpieniu od podejmowania uchwały o abolicji oraz zdecydowano, że  Zarząd zwróci się pisemnie po raz kolejny do 22 osób  zalegających ze składkami za rok bieżący, a następnie  temat  abolicji  zostanie przesądzony podczas najbliższego zebrania Zarządu. Dodatkowo od 12 członków, którzy nie uregulowali opłaty za lata ubiegłe wymagane będzie wyjaśnienie, z jakiego powodu składki nie są opłacane. Informacja o możliwym wykluczeniu z listy członków PTEMD na podstawie § 7 ust.2 pkt.21 Statutu  będzie konsekwencją dalszego braku wpłaty  po upomnieniu.

Ad. 8-11

Prezydent Towarzystwa poinformowała uczestników zebrania o złożeniu wypowiedzeń członkostwa Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA  np. § 7 ust.1 pkt 1 statutu przez 4 osoby. Na podstawie § 7 ust.4 statutu zarządziła głosowanie nad Uchwałami 4, 5, 6, 7.

 

Dr hab. n. med. Dariusz Skaba - Uchwała nr 4

Prof. Ewa Dąbrowska - Uchwała nr 5

Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah - Uchwała nr 6

Dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz - Uchwała  nr 7

Uchwały o wypowiedzeniu członkostwa podjęto jednogłośnie. Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA z ubolewaniem przyjęła złożone rezygnacje i uprzejmie  podziękowała  za dotychczasowa współpracę ww. osobom.

Ad.12-14

Kolejnymi punktami Zebrania było przyjęcie w poczet członków Towarzystwa  kandydatur 3 nowych osób.

Ad.12

Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, Prof. UMP (Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) - Uchwała nr 8

Ad.13

Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr n. med. Krystiana Kuźniarza (adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie) - Uchwała nr 9

Ad.14

Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Tadeusza Morawca, prof. SUM (Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej SUM) - Uchwała nr 10

Ad.15

Kontynuując  program obrad zebrania Zarządu uczestnicy zebrania dyskutowali o tematyce dotyczącej planowej XXIII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej a także o obchodach Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.

Uczestnicy Zebrania zostali poinformowani o planowanym na rok 2023 terminie ww. wydarzeń oraz poproszeni o zaproponowanie tematów. Ustalono, że omówione zostaną zagadnienia związane z kompetencjami dydaktyka klinicznego w aspekcie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w różnych dyscyplinach stomatologii, regulacje prawne dotyczące pracy dydaktyka klinicznego  oraz problem wykorzystania czasu specjalizacji na realizację liczby procedur w czasie pracy 7h 35’ dziennie a także problem świadczenia usług  na rzecz jednostki akredytowanej.

Ad. 16-17

Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz przypomniała o zbliżającej się rocznicy X-lecia istnienia Towarzystwa. Prezydent zaproponowała utworzenie Kapituły ds. Odznaczeń, które miałyby być wręczone podczas obchodów Jubileuszu Towarzystwa. Mecenas Maria Witt-Michałowska zauważyła, że to Zarząd ma obowiązek wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie kapituły a Kapituła wystąpi  o przyznanie odznaczeń. Prezydent zaproponowała, aby poszerzyć uprawnienia zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu  i zamieścić taki zapis w Statucie.

Zarząd podjął Uchwałę o uhonorowania szczególnie zasłużonych członków Towarzystwa  oraz osób  zasłużonych w realizacji  celów przez Towarzystwo realizowanych.

Propozycję uhonorowania Zarząd przedstawi podczas Walnego Zgromadzenia przed obchodami X-lecia Towarzystwa. Ustalono, że w dniu 15 marca 2023 roku odbędzie się zebranie Zarządu podczas którego:

 1. powołany zostanie zespół ds. odznaczeń
 2. ustalony zostanie regulamin pracy ww. zespołu
 3. zgłoszone zostaną kandydatury do odznaczeń
 4. zaproponowany zostanie Program Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA
 5. omówiony zostanie rys historyczny Towarzystwa (przygotowany będzie przez Prof. Lidię Postek-Stefańską)
 6. podsumowane będzie X-lecie działalności PTEMD SAPIENTIA
 7. przedstawione będzie sprawozdanie z prac Zarządu w roku 2022, które odczytane zostanie podczas Walnego Zgromadzenia
 8. przedstawione zostanie sprawozdanie finansowe podsumowujące rok 2022, które odczytane zostanie podczas Walnego Zgromadzenia   

Kontynuując wolne wnioski Prezydent zaproponowała Zarządowi rekomendację kandydatury Prof. Bachanek na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP (Uchwała Zarządu nr  11), która  została  jednomyślnie przyjęta.

Ad.18

Prezydent podziękowała członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom za czynny udział w zebraniu  Zarządu PTEMD SAPIENTIA i zakończyła obrady.

 

 

W dniu 16.12.2021r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie miało miejsce hybrydowe Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) SAPIENTIA.


Program zebrania Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

 1. Otwarcie obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni.
 2. Przedstawienie porządku obrad - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni.
 3. Omówienie programów nauczania na kierunku Lekarsko-Dentystycznym realizowanych na Uniwersytetach Medycznych w Polsce w dobie SARS-CoV-2 po zakończeniu prac zespołu ds. zmiany obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka.
 4. Przedstawienie protokołu z Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA w dniu 12.05.2021r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA w dniu 12.05.2021r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021r. do 30.11.2021r. przez Skarbnika PTEMD SAPIENTIA.
 7. Podjęcie Uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Anny Komorowskiej.
 8. Podjęcie Uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Elżbiety Mierzwińskiej- Nastalskiej.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Anny Wojtaszek- Słomińskiej.
 10. Plany organizacji XXII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XIV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej. (11-12.05.2022r.)
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni powitała uczestników Zebrania. Obecnych było 13 osób, w tym: członków Zarządu – 5, członków Komisji Rewizyjnej – 2, członków Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – 3.


Pani Prezydent przedstawiła porządek Obrad, po którym odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.


Na Przewodniczącego Zebrania wybrano mec. Marię Bożenę Witt-Michałowską, która odczytała sprawozdanie z Zebrania Walnego Członków PTEMD SAPIENTIA z dnia 12 maja 2021 roku. Protokół został jednogłośnie podjęty w głosowaniu jawnym przez Zarząd PTEMD SAPIENTIA.


Zgodnie z punktem 3 Programu Zebrania głos zabrał zaproszony Gość Honorowy - Przewodniczący Międzyuczelnianego Zespołu ds. zmiany obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty Prof. dr. hab. n. med. Tomasz Konopka. Zespół został powołany Ustawą z dnia 1.03.2021r. w ramach działalności Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Pan Profesor poinformował o zakończeniu prac oraz o przesłaniu propozycji zmian w standardach do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedstawił zgromadzonym propozycje zmian, jakie wypracowano podczas spotkań Zespołu m.in.: rozważenie wprowadzenia modułów tematycznych w miejsce przedmiotów, wprowadzenie ścieżki modułu naukowego, podniesienie godzin i punktów ECTS dla stomatologicznych przedmiotów przedklinicznych (w przypadku braku możliwości wykonania procedur in vivo konieczność ich wykonania w warunkach symulacji medycznej), położenie nacisku na zintegrowane kliniczne przedmioty stomatologiczne oraz wprowadzenie do polskich standardów na kierunku lekarsko-dentystycznym takich obszarów wiedzy i umiejętności jak stomatologia cyfrowa, stomatologia estetyczna oraz w większym zakresie onkologia stomatologiczna, implantologia czy laseroterapia. Profesor dr hab. n. med. Tomasz Konopka zawiadomił uczestników Zebrania, że w Ministerstwie Zdrowia dnia 3.12.2021r. utworzono zespół ws. zmiany standardów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Przewidywane zakończenie prac Komisji - 28.02.2022r. Pani Prezydent PTEMD SAPIENTIA wyszła z inicjatywą przedstawienia stanowiska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA ws. zmian w obowiązujących standardach kształcenia oraz ws. stażu podyplomowego absolwentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego w ww. Ministerstwach.


Następnie Prezydent Towarzystwa poinformowała zebranych stacjonarnie oraz online uczestników zgromadzenia o wycofaniu się z udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA 3 osób. Są to:

 • Prof. dr hab. n. med. Anna Komorowska - Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą,
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska- Nastalska,
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Wojtaszek- Słomińska.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA z ubolewaniem przyjęła złożone rezygnacje i uprzejmie dziękuje za współpracę oraz wkład w prace Towarzystwa. Uchwały o wystąpieniu ww. Członków zostały jednogłośnie przegłosowane przez Zarząd.


Plany organizacji XXII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XIV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”: uczestnicy Zebrania zostali poinformowani o planowanym na rok 2022 terminie obu konferencji (tj. 11-12.05.2021r.) oraz poproszeni o rozważenie tematów, które należałoby poruszyć.


Wolne wnioski: Prof. dr hab. n. med. Barbara Kochańska postulowała o zapoznanie się z Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Ustalono, że uwagi Członków Zarządu PTEMD SAPIENTIA dotyczące powyższej Ustawy należy przesłać do dnia 15 stycznia 2022r. na adres e-mail Towarzystwa: sapientia.ptemd@wp.pl. Na tej podstawie nastąpi korespondencyjne (z uwagi na panująca epidemię SARS-CoV-2) wystosowanie stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) SAPIENTIA.


W odniesieniu do expose Honorowego Gościa Zebrania Zarządu PTEMD SAPIENTIA wypracowano Uchwałę nr 7 z dnia 16.12.2021r. ws. zmiany obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza-dentysty, jako poparcie działań Międzyuczelnianego Zespołu, którego Przewodniczącym jest Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka oraz stanowczy głos „za” zasadnością utrzymania stażu podyplomowego absolwentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego.
Od lewej: Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni, Mecenas Maria Witt-Michałowska, Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni


Od lewej: protokolant Zebrania Dr n. med. Barbara Hendzel, Członek Komisji Rewizyjnej Dr n. med. Jacek Szkutnik, Honorowy Prezydent - Założycielka Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, protokolant Zebrania Dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz, Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni, Mecenas Maria Witt-Michałowska


Zebranie Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom

 1. Otwarcie obrad Zarządu Towarzystwa.
 2. Podjęcie uchwały w/s zmiany adresu siedziby PTEMD.
 3. Realizacja programów nauczania na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetów Medycznych w Polsce w dobie SARS-CoV-2.
 4. Propozycje formy realizacji działalności statutowej Towarzystwa w dobie pandemii.
 5. Implikacje przystąpienia Towarzystwa do Association for Dental Education in Europe (ADEE).
 6. Sprawozdanie Prezydenta z działalności PTEMD.
 7. Sprawozdanie finansowe Skarbnika PTEMD.
 8. Uchwała Zarządu w/s przyjęcia nowych Członków.
 9. Uchwała Zarządu w/s zatrudnienia sekretarki Towarzystwa.
 10. Wolne wnioski.

Prezydent Towarzystwa złożyła sprawozdanie z działalności PTEMD. Poinformowała zebranych, że zgodnie z Uchwałą nr 4 z dn. 17.10.2019r. w/s sformułowania kryteriów, wymagań i zasad w/s uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego w zakresie zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego kryteria zostały przesłane do Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
Zorganizowane: XXI Konferencja Okrągłego Stołu i XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna nie odbyły się w zaplanowanym terminie tj. 16-17.04.2020r z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce.
Wolne wnioski: podczas dyskusji członkowie zebrania zwrócili uwagę na pomijanie członu „lekarz” w tytule zawodowym „lekarz dentysta”.

Zebranie Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniu 17.10.2019r. w Hotelu Campanille w Lublinie.


Program Zebrania Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Lublin 17.10.2019r.
I. Otwarcie obrad. Powitanie Członków Zarządu.
II. Przedstawienie porządku obrad. Opinie Członków Zarządu w sprawach:
 1. Wstąpienia PTEMD SAPIENTIA w struktury Association for Dental Education in Europe (ADEE),
 2. Wniosku o grant ze środków unijnych.
 3. Organizacji Konferencji Okrągłego Stołu w roku 2020 (data, tematyka, uczestnicy, goście).
 4. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską i Okręgowymi Izbami Lekarskimi – kursom doszkalającym, warsztatom i szkoleniom adresowanym do lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy będących w trakcie specjalizacji i studentów Uniwersytetów Medycznych.
 5. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską i Okręgowymi Izbami Lekarskimi – kursom doszkalającym, warsztatom i szkoleniom adresowanym do higienistek i asystentek stomatologicznych i techników dentystycznych.
 6. Współpraca z instytucjami, które mają wpływ na proces legislacji zawodów związanych ze zdrowiem.
 7. Podjęcie Uchwały o przypomnieniu o konsultacjach ministerialnych z PTEMD SAPIENTIA.
III. Dyskusja nad Ustawą 2.0.
IV. Wolne wnioski.
V. Wnioski końcowe.
VI. Zakończenie obrad.

Zgodnie z punktem IV Programu Zebrania – Wolne wnioski, Pani Prezydent dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz zapoznała Członków Zarządu z pismem otrzymanym z Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w sprawie zajęcia przez Członków PTEMD SAPIENTIA stanowiska dotyczącego wymogów i zasad uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego nieuregulowanych dotąd ustawowo zawodów medycznych. Przewodnicząca zaproponowała dyskusję na temat kryteriów: uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego dotyczących zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego. W ramach dyskusji głos zabierali: dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. dr hab. Teresa Bachanek, prof. dr hab. Barbara Kochańska, prof. dr hab. Lidia Postek-Stefańska, prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk, dr hab. n. med. Renata Chałas, prof. nadzw., lek. stom. Anna Lella , prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak, dr hab. n. med. Janusz Borowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka, dr n. med. Jacek Szkutnik. W sprawach prawnych wypowiadała się Mec. Maria Witt-Michałowska.

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA jednogłośnie podjęli w głosowaniu jawnym Uchwałę Nr 4 o przyjęciu opracowanych treści w/s uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego w zakresie zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego.

U

chwała Nr 4 została przesłana do Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.Od lewej: Dr n. med. J. Szkutnik, Mec. Bożena Witt-Michałowska, Dr n. med. B. Hendzel, Dr hab. n. med. J. Borowicz, Dr n. med. M. Bojarska-Łoś , Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Prof. dr hab. T. Bachanek, Prof. dr hab. B. Kochańska, Lek.dent. A. Lella, Prof. dr hab. L. Postek- Stefańska

Uchwała nr 4 Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA z dn. 17.10.2019r. w Lublinie
W ramach dyskusji nad projektem ustawy nad nieuregulowanymi dotąd ustawowo zawodami medycznymi Zarząd Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” sformułował następujące kryteria, wymagania i zasady w/s uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego w zakresie zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego.
Zadania zawodowe, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące poszczególne zawody medyczne

L.p. Nazwa zawodu Zadania zawodowe
1. Asystent dentystyczny 1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty;
2) asystowanie lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
3) przechowywanie i przygotowywanie zestawów leków oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;
4) użytkowanie, przechowywanie i konserwowanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;
5) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji medycznej na zlecenie lekarza dentysty;
6) komunikowanie się z pacjentem
2. Higienista dentystyczny 1) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej w różnych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na zlecenie lekarza dentysty;
2) wykonywanie wstępnej wizualnej oceny higieny jamy ustnej i zabiegów higienicznych w jamie ustnej pacjenta na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
3) wykonywanie zabiegów higieniczno-profilaktycznych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
4) czynna asysta lekarzowi dentyście w zabiegach profilaktyczno-leczniczych, również metodą pracy na cztery ręce;
5) przygotowywanie gabinetu i organizowanie zgodnie z zasadami ergonomii stanowiska pracy lekarza dentysty;
6) bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych;
7) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji medycznej na zlecenie lekarza dentysty;
8) komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną
3. Technik dentystyczny 1) wykonywanie dentystycznych prac protetycznych i ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;
2) wykonywanie protez ruchomych i stałych oraz aparatów ortodontycznych na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
3) realizowanie technologicznych procedur laboratoryjnego wykonywania protez, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji narządu żucia na zlecenie lekarza dentysty;
4) wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;
5) wykonywanie pracy zgodnie z przekazanym przez lekarza dentystę projektem klinicznym


Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych
L.p. Nazwa zawodu Wymagane kwalifikacje
1. Asystent dentystyczny 1) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
2) uzyskanie tytułu zawodowego asystent dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent dentystyczny;
3) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych
2. Higienista dentystyczny 1) ukończenie studiów wyższych I stopnia na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna i uzyskanie tytułu licencjata;
2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienista dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienista dentystyczny;
3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienista dentystyczny;
4) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych
1. Technik dentystyczny 1) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny;
2) ukończenie studiów wyższych I stopnia na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera na tym kierunku;
3) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych

Zakres i formy doskonalenia zawodowego w poszczególnych zawodach medycznych
L.p. Nazwa zawodu Zakres i formy doskonalenia zawodowego
1. Asystent dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dotyczących aktualizacji wiedzy z zakresu procesu dezynfekcji i sterylizacji i innych mieszczących się w zakresie obowiązków asystenta dentystycznego
2. Higienista dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dotyczących aktualizacji wiedzy z zakresu procesu dezynfekcji i sterylizacji i innych mieszczących się w zakresie obowiązków higienisty dentystycznego;
2) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe
3. Technik dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe


Od lewej: Mec. Bożena Witt-Michałowska, Dr n. med. E. Wolańska-Klimkiewicz, Prof. dr hab.A. Komorowska, Prof. dr hab. T. Bachanek, Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Prof. dr hab. J. Wysokińska-Miszczuk