Protokół z posiedzenia Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dnia 12.12.2022 r.

Protokół z Walnego Zebrania PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 r.
XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU i XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA-DYDAKTYCZNA
Pokaż wszystkie

Protokół z posiedzenia Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dnia 12.12.2022 r.

Lublin, dnia 12.12.2022 r.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACJI MEDYCZNO-DENTYSTYCZNEJ (PTEMD) SAPIENTIA

 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Doktora Witolda Chodźki 6 w Lublinie

 

W zebraniu wzięli udział:

PREZYDENT                    Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni

WICEPREZYDENT         Prof. dr hab. Barbara Kochańska, prof. GUM

SKARBNIK                        Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk

SEKRETARZ                     Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska       

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak

 Dr Anna Lella

 

 z powodu choroby nieobecna Past Prezydent:

 Prof. dr. hab. Teresa Bachanek

 

Zaproszeni goście: 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Prof. dr hab. Mariusz Lipski

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni

Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz

Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka

 

 Adw. Maria Bożena Witt-Michałowska oraz protokolantka Justyna Pęcak-Eltaief.

 

            Uczestnicy Zebrania zostali powitani przez Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA dr hab. n. med. Barbarę Tymczynę-Borowicz, prof. Uczelni a następnie Prezydent przedstawiła porządek obrad:

Porządek obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

I. Otwarcie obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA - Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz,

II. Przedstawienie porządku obrad - Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz

 1. Przyjęcie porządku obrad - Uchwała nr 1
 2. Przedstawienie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA w dniu 11.05.2022r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA w dniu 11.05.2022r. - Uchwała nr 2
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022r. do 30.11.2022r. przez skarbnika PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. Joannę Wysokińską-Miszczuk
 5. Przyjęcie sprawozdania finansowego - Uchwała nr 3
 6. Zajęcie stanowiska w/s abolicji w opłacaniu składek członkowskich (zgodnie z ustaleniami z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA)
 7. Przyjęcie uchwały ws. abolicji w opłacaniu składek członkowskich - Uchwała nr 4
 8. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr hab. n. med. Dariusza Skaby - Uchwała nr 5
 9. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr hab. n. med. Ewy Dąbrowskiej - Uchwała nr 6
 10. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA dr hab. n. med. Mansura Rahnamy-Hezavah - Uchwała nr 7
 11. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr n. med. Ewy Wolańskiej-Klimkiewicz - Uchwała nr 8
 12. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, Prof. UMP (Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) - Uchwała nr 9
 13. Przyjęcie uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr med. Krystiana Kuźniarza (Adiunkt, Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie) - Uchwała nr 10
 14. Przyjęcie Uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Tadeusza Morawca, Prof. SUM (Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej SUM) - Uchwała nr 11
 15. Propozycje tematów XXIII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej w dniach 9-10.V.2023r.
 16. Plany organizacji obchodów Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA
 17. Sprawy bieżące, wolne wnioski:
 • Powołanie Kapituły ds. odznaczeń, wybór Kapituły ds. odznaczeń - Uchwała nr 12
 • Rekomendacja Prof. dr hab. n. med. Teresy Bachanek na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP - Uchwała nr        13

18. Zamknięcie obrad.

 

Ad.1

Po przedstawieniu porządku obrad odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem - Uchwałą nr 1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz odczytała protokół z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 roku.

Ad.3

Protokół został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd PTEMD SAPIENTIA

Ad.4

Skarbnik PTEMD Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk przedstawiła sprawozdanie finansowe Towarzystwa za okres od  01.01.2022r. do 30.11.2022r.

 

Sprawozdanie finansowe – Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej PTEMD SAPIENTIA

 

Towarzystwo liczy 55 członków, z czego 22 ma zaległości w płaceniu składek członkowskich:

od 7-iu lat        1 osoba            (na kwotę 1 260zł)

od 6-ciu lat      3 osoby            (na kwotę 3 240 zł)

od 5-ciu lat      1 osoba            (na kwotę 900 zł)

od 4 lat            1 osoba            (składka ulgowa 30 zł tj. niedopłata na kwotę 120 zł)

od 3 lat            5 osób              (na kwotę 2 700 zł)

od 2 lat            1 osoba            (na kwotę 360 zł)

za rok 2022 nie zapłaciło 10 członków tj. łączna kwota 1 800 zł

Razem:                                   10 380 zł

 

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Na dzień 31.12.2021r.:

 • przychody działalności statutowej 19 450,00 zł
 • koszty działalności statutowej 8 630,70 zł
 • koszty ogólnego zarządu 2 566,10 zł

 

Na dzień 30.11.2022r.:

 • przychody działalności statutowe 7 295,00 zł
 • koszty działalności statutowej 7 518,00 zł
 • koszty ogólnego zarządu 6 219,29 zł

 

            na co się składało:

 • koszty organizacji konferencji 7 518,00zł
 • koszty administracyjne 6 219,29zł
 • koszty administracyjne - zużycie materiałów i energii 178,75zł
 • koszty administracyjne - usługi obce 3 040,54zł
 • koszty usług bankowych 184,80zł
 • koszty usług prawnych i rachunkowych 861,00zł
 • inne usługi 1 994,74zł
 • koszty administracyjne - wynagrodzenia 3 000,00zł

 

            dlatego też:

 • strata z działalności gospodarczej 6 442,29 zł

Stan konta głównego, na dzień 30.11.2022 r. 9 898,47 zł

Stan subkonta, na dzień 30.11.2022 r. 142,27 zł 

 

Ad.5

Za przyjęciem sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022-30.11.2022r. głosowało 6 członków zarządu - Uchwała nr 3 została prawomocnie podjęta.

Ad.6

Na wniosek Skarbnika wszczęto dyskusję dotyczącą  dalszego członkostwa osób, które nie opłacają składek: czy powinna im zostać udzielona abolicja, na jakich zasadach, za jaki okres. Skarbnik Towarzystwa nawiązała  do swojego wniosku ws. abolicji z Walnego Zgromadzenia  z dnia 11.05.2022r.

Ad.7

Podjęto decyzję o odstąpieniu od podejmowania uchwały o abolicji oraz zdecydowano, że  Zarząd zwróci się pisemnie po raz kolejny do 22 osób  zalegających ze składkami za rok bieżący, a następnie  temat  abolicji  zostanie przesądzony podczas najbliższego zebrania Zarządu. Dodatkowo od 12 członków, którzy nie uregulowali opłaty za lata ubiegłe wymagane będzie wyjaśnienie, z jakiego powodu składki nie są opłacane. Informacja o możliwym wykluczeniu z listy członków PTEMD na podstawie § 7 ust.2 pkt.21 Statutu  będzie konsekwencją dalszego braku wpłaty  po upomnieniu.

Ad. 8-11

Prezydent Towarzystwa poinformowała uczestników zebrania o złożeniu wypowiedzeń członkostwa Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA  np. § 7 ust.1 pkt 1 statutu przez 4 osoby. Na podstawie § 7 ust.4 statutu zarządziła głosowanie nad Uchwałami 4, 5, 6, 7.

 

Dr hab. n. med. Dariusz Skaba - Uchwała nr 4

Prof. Ewa Dąbrowska - Uchwała nr 5

Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah - Uchwała nr 6

Dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz - Uchwała  nr 7

Uchwały o wypowiedzeniu członkostwa podjęto jednogłośnie. Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA z ubolewaniem przyjęła złożone rezygnacje i uprzejmie  podziękowała  za dotychczasowa współpracę ww. osobom.

Ad.12-14

Kolejnymi punktami Zebrania było przyjęcie w poczet członków Towarzystwa  kandydatur 3 nowych osób.

Ad.12

Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, Prof. UMP (Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) - Uchwała nr 8

Ad.13

Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr n. med. Krystiana Kuźniarza (adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie) - Uchwała nr 9

Ad.14

Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Tadeusza Morawca, prof. SUM (Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej SUM) - Uchwała nr 10

Ad.15

Kontynuując  program obrad zebrania Zarządu uczestnicy zebrania dyskutowali o tematyce dotyczącej planowej XXIII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej a także o obchodach Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.

Uczestnicy Zebrania zostali poinformowani o planowanym na rok 2023 terminie ww. wydarzeń oraz poproszeni o zaproponowanie tematów. Ustalono, że omówione zostaną zagadnienia związane z kompetencjami dydaktyka klinicznego w aspekcie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w różnych dyscyplinach stomatologii, regulacje prawne dotyczące pracy dydaktyka klinicznego  oraz problem wykorzystania czasu specjalizacji na realizację liczby procedur w czasie pracy 7h 35’ dziennie a także problem świadczenia usług  na rzecz jednostki akredytowanej.

Ad. 16-17

Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz przypomniała o zbliżającej się rocznicy X-lecia istnienia Towarzystwa. Prezydent zaproponowała utworzenie Kapituły ds. Odznaczeń, które miałyby być wręczone podczas obchodów Jubileuszu Towarzystwa. Mecenas Maria Witt-Michałowska zauważyła, że to Zarząd ma obowiązek wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie kapituły a Kapituła wystąpi  o przyznanie odznaczeń. Prezydent zaproponowała, aby poszerzyć uprawnienia zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu  i zamieścić taki zapis w Statucie.

Zarząd podjął Uchwałę o uhonorowania szczególnie zasłużonych członków Towarzystwa  oraz osób  zasłużonych w realizacji  celów przez Towarzystwo realizowanych.

Propozycję uhonorowania Zarząd przedstawi podczas Walnego Zgromadzenia przed obchodami X-lecia Towarzystwa. Ustalono, że w dniu 15 marca 2023 roku odbędzie się zebranie Zarządu podczas którego:

 1. powołany zostanie zespół ds. odznaczeń
 2. ustalony zostanie regulamin pracy ww. zespołu
 3. zgłoszone zostaną kandydatury do odznaczeń
 4. zaproponowany zostanie Program Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA
 5. omówiony zostanie rys historyczny Towarzystwa (przygotowany będzie przez Prof. Lidię Postek-Stefańską)
 6. podsumowane będzie X-lecie działalności PTEMD SAPIENTIA
 7. przedstawione będzie sprawozdanie z prac Zarządu w roku 2022, które odczytane zostanie podczas Walnego Zgromadzenia
 8. przedstawione zostanie sprawozdanie finansowe podsumowujące rok 2022, które odczytane zostanie podczas Walnego Zgromadzenia   

Kontynuując wolne wnioski Prezydent zaproponowała Zarządowi rekomendację kandydatury Prof. Bachanek na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP (Uchwała Zarządu nr  11), która  została  jednomyślnie przyjęta.

Ad.18

Prezydent podziękowała członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom za czynny udział w zebraniu  Zarządu PTEMD SAPIENTIA i zakończyła obrady.