Protokół z Walnego Zebrania PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 r.

XXII Konferencję Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”
21 kwietnia, 2022
Protokół z posiedzenia Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dnia 12.12.2022 r.
30 grudnia, 2022
XXII Konferencję Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”
Protokół z posiedzenia Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dnia 12.12.2022 r.
Pokaż wszystkie

Protokół z Walnego Zebrania PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 r.

W dniu 11.05.2022 r. o godzinie 17.00 w Sali Wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii przy ul. Chodźki 6 w Lublinie miało miejsce hybrydowe Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) SAPIENTIA.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni powitała uczestników Zebrania. Obecne były 33 osoby (w tym 21 osób „online”), w tym członków Zarządu – 7, członków Komisji Rewizyjnej – 3, członków Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – 5.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano jednogłośnie mec. Marię Bożenę Witt-Michałowską, natomiast na protokolanta Zebrania – panią lek. dent. Olgę Rudzką (Uchwała nr 1).

Pani Mecenas Maria Bożena Witt-Michałowska przedstawiła porządek Obrad, po którym odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (Uchwała nr 2).

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniu 11.05.2022 r. - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna -Borowicz, prof. Uczelni.
 2. Wybory przewodniczącego obrad i protokolanta. - Uchwała nr 1.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad - Uchwała nr 2.
 5. Określenie zdolności Walnego do podejmowania uchwał oraz wybory Komisji Uchwał i Wniosków - Uchwała nr 3.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PTEMD za rok 2021.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu PTEMD za rok 2021- Uchwała nr 4.
 8. Przedstawienie przez Skarbnika PTEMD SAPIENTIA sprawozdania finansowego za rok 2021: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021- Uchwała nr 5.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Następnie odbyły się wybory Komisji Uchwał i Wniosków; kandydatury pani dr n. med. Marii Cieszko-Buk oraz pani dr n. med. Ewy Wolańskiej-Klimkiewicz zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Komisja Uchwał i Wniosków określiła zdolności Walnego do podejmowania uchwał: 33 osoby (21 „online” i 12 na sali) uprawnione do głosowania, a tym samym uchwała w sprawie zdolności Walnego do podejmowania uchwał została przyjęta (Uchwała nr 3).

Pani Prezydent PTEMD SAPIENTIA, Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Towarzystwa za rok 2021. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Członków Walnego Zebrania (Uchwała nr 4).

Skarbnik PTEMD SAPIENTIA, Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk, przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe.

Sprawozdanie finansowe PTEMD SAPIENTIA za rok 2021:

Przychody:

- składki członkowskie - 12410,00 zł

- przychody z odpłatnej działalności - 7040,00 zł

 

Wydatki:

- koszty działalności statutowej - 8630,70 zł

- koszty ogólne zarządu - 2566,10 zł

Razem: 11196,80 zł

 

Stan gotówki na dzień 31 grudnia 2021 - 17204,03 zł

- na koncie bieżącym - 16986,81 zł

- na koncie pomocniczym - 217,22 zł.

 

Rachunek wyników wykazujący zysk za 2021 rok wynosi 8253,20 zł. Zysk ten został przeznaczony się na realizację zadań statutowych w przyszłych latach.

Liczba członków Towarzystwa w chwili obecnej wynosi 60 osób. Składka członkowska podstawowa wynosi 180 zł, zaś ulgowa - 30 zł.

Nieopłacone składki:

od 6 lat posiada jedna osoba,

od 5 lat - 3 osoby,

od 4 lat - jedna osoba,

od 3 lat - jedna osoba,

od 2 lat - 11 osób  

od 1 (jednego) roku - jedna osoba.

Razem 18 osób nie uregulowało składki członkowskiej w łącznej kwocie 8730,00 zł.

Po odczytaniu sprawozdania finansowego za rok 2021, pani Prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk zwróciła się o podjęcie uchwały dotyczącej osób, które nie płacą składek członkowskich.

Następnie pani Prof. Marii Chomyszyn-Gajewska jako członek Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wnioski z kontroli działalności statutowej PTEMD SAPIENTIA, przeprowadzonej w dniu 10.05.2022 r.

Kontrola dotyczyła działalności statutowych i finansowych czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Zarząd odbył w tym czasie 2 posiedzenia: 12.05.2021 roku - Walne Zebranie członków i 16.12.2021 r. – zebranie Zarządu. Oba posiedzenia odbyły się w formie hybrydowej ze względu na panującą w tym czasie pandemię. Komisja Rewizyjna nie znalazła żadnych nieprawidłowości. Prof. Maria Chomyszyn-Gajewska jako członek Komisji złożyła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi PTEMD SAPIENTIA za rok 2021.

Pani mec. Maria Bożena Witt-Michałowska odniosła się do wniosku Skarbnika Towarzystwa, powołując się na § 7 Statutu Towarzystwa, który przewiduje - w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy - wykluczenie członka i zauważyła, że Zarząd nie korzysta z tego paragrafu.

Podniosła się dyskusja pomiędzy Członkami Zarządu na temat udzielenia abolicji osobom, które nie uiściły składek członkowskich, a jeśli tak, to za jaki okres. Podjęto głosowanie na temat abolicji w opłacaniu składek członkowskich za rok 2019 i poprzednie. 28 osób było za, 3 osoby – przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Ustalono, że dalsze ustalenia  dotyczące Uchwały ws. abolicji podejmie Zarząd na nabliższym Zebraniu.

Kolejno odbyło się głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2021. Wszyscy obecni członkowie głosowali „za”. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone (Uchwała nr 5).

Następnie odbyło się głosowanie na temat udzielenia Zarządowi Towarzystwa absolutorium za rok 2021. Wszyscy obecni członkowie głosowali „za”. Absolutorium zostało udzielone.

Żadnych spraw bieżących ani wolnych wniosków nie było.

Prof. Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz zakończyła Walne Zebranie, dziękując wszystkim obecnym za udział.