STATUT Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) „SAPIENTIA”

§ 1

 1. Towarzystwo pod nazwą Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) SAPIENTIA działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami).
 2. Towarzystwo ma prawo używania skróconej nazwy w języku polskim PTEMD SAPIENTIA oraz skróconej nazwy w języku angielskim AMDEP SAPIENTIA.
 3. Towarzystwo ma prawo posługiwania się nazwą angielską: Association for Medical-Dental Education in Poland (AMDEP)


§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.

§ 3
Towarzystwo może być członkiem zbiorowym organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach.

§ 4

Cele statutowe:

 1. Realizowanie konstytucyjnego prawa wypowiadania się, w szczególności, w sprawach osiągania i zachowania zdrowia oraz nauczania medycyny;
 2. Integracja i podnoszenie jakości kształcenia w dziedzinie nauk medycznych na wszystkich poziomach nauczania;
 3. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów;
 4. Aktywizowanie pracowników placówek naukowych do podnoszenia poziomu nauczania studentów;
 5. Nawiązywanie współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą;
 6. Stałe podnoszenie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa.

§ 5
Sposoby realizacji celów:

 1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym w sprawach zdrowia i nauczania medycyny;
 2. Podwyższanie i integrowanie poziomu kształcenia przeddyplomowego studentów;
 3. Współpraca pomiędzy Uniwersytetami Medycznymi w zakresie opinii i stanowisk w sprawach dydaktyki;
 4. Inicjowanie i integrowanie wszelkich form kształcenia podyplomowego lekarzy;
 5. Upowszechnianie osiągnięć wiedzy medycznej we wszelkich dostępnych formach medialnych i w kontaktach bezpośrednich;
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze naukowym i popularyzatorskim;
 7. Prowadzenie współpracy naukowej z organizacjami w kraju i za granicą;
 8. Promocja zdrowia i wprowadzanie nowości stomatologicznych.

§ 6
Powstanie członkostwa Towarzystwa
Minimalna liczba członków Towarzystwa wynosi 15.
1) Rodzaje członkostwa Towarzystwa:

 1. członkostwo zwyczajne;
 2. członkowstwo wspierające;
 3. członkostwo honorowe.
2) Członkostwo zwyczajne Towarzystwa jest otwarte dla:
 1. osób fizycznych pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, korzystających z pełni praw publicznych, osób które akceptują cele i zadania Towarzystwa i są gotowe je realizować;
 2. członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, a także stale mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec na takich samych zasadach jakie obowiązują obywatela polskiego.

3) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zostanie przyjęta do Towarzystwa za okazaną pomoc w realizacji jego celów po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §9 ust.1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Towarzystwa.
 1. członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
 2. ustanie członkostwa następuje zgodnie z §7.
4) Członkostwo honorowe przyznawane jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa:
 1. członkowi zwyczajnemu za wyjątkowe zasługi na rzecz Towarzystwa;
 2. osobom nienależącym do Towarzystwa za wyjątkowe zasługi poniesione dla Towarzystwa;
 3. osobom, które osiągnęły cele ważne dla Towarzystwa.
5) Członkowi honorowemu za wybitne zasługi w działalności na rzecz Towarzystwa może być nadana godność Honorowego Prezesa Towarzystwa.
 1. w tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Towarzystwa może być nadana tylko jednej osobie;
 2. do Honorowego Prezesa Towarzystwa stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów;
 3. Honorowy Prezes Towarzystwa ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Towarzystwa z głosem doradczym
 4. członek honorowy ma obowiązek przestrzegać zasad solidarności z celami Towarzystwa, postanowień Statutu i uchwał Towarzystwa.

§ 7
Ustanie członkostwa Towarzystwa
1) Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

 1. wystąpienia członka z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu z 1 miesięcznym wypowiedzeniem;
 2. śmierci członka;
 3. wykluczenia członka z powodu naruszenia zasad Statutu uchwałą władz Towarzystwa.
2) Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
 3. postępowania, które godzi w dobre imię Towarzystwa;
 4. działania na szkodę Towarzystwa.
3) O wykluczeniu członka zwyczajnego decyduje Zarząd przez podjęcie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4) Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały.
5) Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
6) Członkostwo honorowe wygasa z upływem 5 lat od dnia podjęcia uchwały o jego przyznaniu o ile nie zostanie przedłużone na następny okres (5 lat).

§ 8
Prawa i obowiązki członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego Towarzystwa
1) Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa oraz na delegata Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych;
 2. uczestniczyć w pracach i spotkaniach Towarzystwa;
 3. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa;
 4. brać udział w Walnym Zgromadzeniu członków z głosem stanowiącym;
 5. otrzymać członkostwo honorowe za zasługi dla Towarzystwa oraz godność Honorowego Prezesa Towarzystwa;
 6. znać sytuację finansową Towarzystwa.

2) Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
 1. aktywnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa i spotkaniach, a nieobecność usprawiedliwiać;
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Towarzystwa;
 3. rzetelnie wypełniać obowiązki związane z pełnionymi funkcjami we władzach Towarzystwa;
 4. przestrzegać zasad solidarności organizacyjnej Towarzystwa;
 5. regularnie opłacać składki członkowskie.

3) Członek Honorowy Towarzystwa ma prawo:
 1. uczestniczyć w pracach i spotkaniach Towarzystwa;
 2. zgłaszać wnioski i postulaty w/s dotyczących działalności Towarzystwa;
 3. brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym;
 4. nie opłacać składek członkowskich.

4) Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać zasad solidarności z celami Towarzystwa. 5) Członek wspierający ma prawo:
 1. uczestniczyć w pracach i spotkaniach Towarzystwa poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli;
 2. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa;
 3. brać udział w Walnym Zgromadzeniu członków z głosem doradczym
6) Członek wspierający ma obowiązek:
 1. uczestniczyć w pracach Towarzystwa i spotkaniach;
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Towarzystwa;
 3. przestrzegać zasad solidarności organizacyjnej Towarzystwa;
 4. regularnie lub jednorazowo rocznie opłacać składki członkowskie w zadeklarowanej wysokości.


§ 9
1) Kandydat do Towarzystwa składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

 1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL;
 2. osoby prawne: nazwę (firmę, siedzibę, adres, numer regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2) O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3) Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.


§ 10
Majątek Towarzystwa i zasady gospodarowania

 1. Środki finansowe na działalność Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, środków otrzymanych od sponsorów, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności i dochodów z majątku oraz innych wpływów.
 2. Rok obrachunkowy Towarzystwa kończy się 31 grudnia.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.
 4. Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy jego członków. Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 11
Władze Towarzystwa
Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;

§ 12
Walne Zgromadzenie
1) Zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa i zbiera się:

 1. na posiedzeniu zwyczajnym przynajmniej jeden raz w roku w terminie do 30 czerwca;
 2. na posiedzeniu nadzwyczajnym w terminie 2 tygodni od zwołania na wniosek: Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 5 członków zwyczajnych;
 3. podczas pandemii czy innych stanów nadzwyczajnych posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne mogą się odbywać online.
2) Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być wszystkie sprawy dotyczące działalności statutowej Towarzystwa.
3) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. dokonywanie wyboru Zarządu Towarzystwa;
 2. zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu;
 3. udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Towarzystwa;
 4. upoważnienie Zarządu do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
 5. delegowanie członków Towarzystwa do prac w stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych;
 6. rozpatrywanie odwołań dotyczących spraw związanych z członkostwem Towarzystwa;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 8. tworzenie komisji problemowych, w tym komisji współpracy z zagranicą.
4) Głosowanie odbywa się we wszystkich sprawach w sposób jawny, z wyjątkiem wyboru władz i delegata Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz odpowiedzialności członków Zarządu za zawinione działania na szkodę Towarzystwa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Zgromadzeniu.
5) Zarząd zawiadamia listownie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru o terminie oraz o porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na 1 miesiąc przed terminem, zaś nie później niż 10 dni przed nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Najpóźniej 7 dni przed terminem członkowie mają prawo zaproponować wniesienie do porządku obrad dodatkowych spraw nieuwzględnionych przez Zarząd.
6) Walne Zgromadzenie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa.
7) Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie ustalonym w sposób określony w punkcie 5 bez względu na liczbę członków obecnych. Członkowie nieobecni mogą złożyć głos pisemnie w Zarządzie Towarzystwa. Także na piśmie można wyrazić zgodę na kandydowanie do władz Towarzystwa lub na delegata do organizacji krajowych i międzynarodowych.
8) Walne Zgromadzenie odbywa się w Lublinie lub w Nałęczowie.


§ 13
Zarząd Towarzystwa
1) Zarząd składa się z 5 do 7 osób
2) Zarząd Towarzystwa stanowią: prezydent, wiceprezydent, sekretarz, skarbnik, członkowie zarządu i past prezydent.
3) Prezydent Towarzystwa:

 1. jest wybierany na okres kadencji przez Walne Zgromadzenie
 2. czuwa nad wszystkimi pracami i działalnością Towarzystwa;
 3. koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.
4) Wiceprezydent:
 1. jest wybierany na okres kadencji przez Walne Zgromadzenie;
 2. zastępuje prezydenta podczas jego nieobecności;
 3. czuwa w szczególności nad wyznaczonymi mu pracami i działalnością Towarzystwa.
5) Sekretarz:
 1. jest wybierany na okres kadencji przez zarząd spośród jego członków,
 2. zajmuje się korespondencją, prowadzi rejestr członków i rejestr uchwał Zarządu, przygotowuje raport roczny Towarzystwa.
6) Skarbnik:
 1. jest wybierany na okres kadencji przez zarząd spośród jego członków ;
 2. czuwa nad funduszami Towarzystwa;
 3. prowadzi rejestr składek członków;
 4. prowadzi kasę Towarzystwa i miesięczne raporty kasowe oraz rejestruje członkowskie wpłaty bankowe.
7) Past-prezydent jest członkiem zarządu przez 1 kadencję biorąc udział w jego pracach.
8) Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 5 lat.
9) Mandat członków Zarządu wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
10) Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo i nieodpłatnie.
11) Wybory uzupełniające do władz Towarzystwa przeprowadza się na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa na okres do końca bieżącej kadencji Zarządu Towarzystwa.


§ 14
1) Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. kierowanie działalnością Towarzystwa;
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 5. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa;
 6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków Towarzystwa;
 7. obowiązek zwoływania nadzwyczajnych zgromadzeń z uwzględnieniem proponowanego porządku obrad – na wniosek uprawnionych.
2) Prawo składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych mają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezydent i/lub wiceprezydent.
3) Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu. W przypadku jednakowej liczby głosów „za” i „przeciw” głos Prezydenta jest decydujący.


§ 15
Komisja Rewizyjna
1) Komisja Rewizyjna w liczbie 2 do 3 osób tworzy organ kontroli wewnętrznej, który jest odrębny od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Rewidenci składają ocenę rocznej finansowej działalności Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję z wyjątkiem pierwszej kadencji która trwa 5 lat. Mandat członków Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:

 1. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 2. badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów;
 3. dokonywanie oceny wykonania przez Towarzystwo jego statutowych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem oceny celowości wydatkowanych środków finansowych;
 4. kontrolowanie działalności Towarzystwa;
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu;
 6. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi absolutorium.

4) Na wniosek Komisji Rewizyjnej może być zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. nie mogą być członkami Zarządu;
 2. wybierani są na okres kadencji;
 3. pełnią swoją funkcję honorowo i nieodpłatnie.

6) Komisja rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał głosując zwykłą większością głosów obecnych członków komisji.
7) Gdy liczba członków komisji rewizyjnej spadnie poniżej dwóch osób a do końca kadencji pozostało dłużej niż 3 miesiące zwołuje się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków i przeprowadza wybory uzupełniające na okres do upływu bieżącej kadencji władz Towarzystwa.


§ 16
Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
1) Zmiana celu Towarzystwa wymaga zmiany Statutu.
2) Uchwała w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest zwykłą większością głosów członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu z wyjątkiem §2 i §12 ust.8 Statutu, których zmiana wymaga kwalifikowanej większości ¾ członków Towarzystwa.
3) Towarzystwo może zostać rozwiązane na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
4) W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Towarzystwa likwidatorem zostaje ostatni prezydent Towarzystwa albo Skarbnik.
5) W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa określany jest likwidator, jego obowiązki oraz cele, na jakie przeznacza się majątek likwidowanego Towarzystwa.