Uchwała nr 4 Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dn. 17.10.2019r. w Lublinie

Uchwała Walnego Zebrania członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.
16 maja, 2019
Krzyż Kawalerski
13 grudnia, 2020
Uchwała Walnego Zebrania członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.
Krzyż Kawalerski
Pokaż wszystkie

Uchwała nr 4 Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dn. 17.10.2019r. w Lublinie

W ramach dyskusji nad projektem ustawy nad nieuregulowanymi dotąd ustawowo zawodami medycznymi Zarząd Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” sformułował następujące kryteria, wymagania i zasady w/s uzyskiwania kwalifikacji, zasad wykonywania zawodu oraz zasad doskonalenia zawodowego w zakresie zawodów: asystenta dentystycznego, higienisty dentystycznego oraz technika dentystycznego.

Zadania zawodowe, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące poszczególne zawody medyczne L.p. Nazwa zawodu Zadania zawodowe 1. Asystent dentystyczny 1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty; 2) asystowanie lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych; 3) przechowywanie i przygotowywanie zestawów leków oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych; 4) użytkowanie, przechowywanie i konserwowanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych; 5) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji medycznej na zlecenie lekarza dentysty; 6) komunikowanie się z pacjentem 2. Higienista dentystyczny 1) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej w różnych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na zlecenie lekarza dentysty; 2) wykonywanie wstępnej wizualnej oceny higieny jamy ustnej i zabiegów higienicznych w jamie ustnej pacjenta na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; 3) wykonywanie zabiegów higieniczno-profilaktycznych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; 4) czynna asysta lekarzowi dentyście w zabiegach profilaktyczno-leczniczych, również metodą pracy na cztery ręce; 5) przygotowywanie gabinetu i organizowanie zgodnie z zasadami ergonomii stanowiska pracy lekarza dentysty; 6) bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych; 7) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji medycznej na zlecenie lekarza dentysty; 8) komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną 3. Technik dentystyczny 1) wykonywanie dentystycznych prac protetycznych i ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty; 2) wykonywanie protez ruchomych i stałych oraz aparatów ortodontycznych na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 3) realizowanie technologicznych procedur laboratoryjnego wykonywania protez, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji narządu żucia na zlecenie lekarza dentysty; 4) wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty; 5) wykonywanie pracy zgodnie z przekazanym przez lekarza dentystę projektem klinicznym Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych L.p. Nazwa zawodu Wymagane kwalifikacje 1. Asystent dentystyczny 1) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 2) uzyskanie tytułu zawodowego asystent dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent dentystyczny; 2) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych 2. Higienista dentystyczny 1) ukończenie studiów wyższych I stopnia na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna i uzyskanie tytułu licencjata; 2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienista dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienista dentystyczny; 3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienista dentystyczny; 4) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych 3. Technik dentystyczny 1) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny; 2) ukończenie studiów wyższych I stopnia na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera na tym kierunku; 3) zachowanie dotychczasowych uprawnień jako praw nabytych Zakres i formy doskonalenia zawodowego w poszczególnych zawodach medycznych L.p. Nazwa zawodu Zakres i formy doskonalenia zawodowego 1. Asystent dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dotyczących aktualizacji wiedzy z zakresu procesu dezynfekcji i sterylizacji i innych mieszczących się w zakresie obowiązków asystenta dentystycznego 2. Higienista dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne dotyczących aktualizacji wiedzy z zakresu procesu dezynfekcji i sterylizacji i innych mieszczących się w zakresie obowiązków higienisty dentystycznego; 2) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe 3. Technik dentystyczny 1) udział w bieżących szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe