W dniu 12.05.2021r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA, które odbyło się z udziałem Komisji Rewizyjnej Prezydent PTEMD SAPIENTIA dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz prof. Uczelni przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA za rok 2020. Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk Skarbnik PTEMD SAPIENTIA przedstawiła sprawozdanie finansowe PTEMD SAPIENTIA za rok 2020. Członkowie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi, ponadto przyjęli uchwałę o dokonaniu zmiany w statucie PTEMD SAPIENTIA w zakresie dopuszczenia organizacji Walnych Zebrań w formie online.

Przeprowadzono wybory Władz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA na kadencję 2021-2024. W wyniku tajnego głosowania wybrano następujący skład Władz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA:

Prezydent: Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
Wiceprezydent: Dr hab. n. med. Barbara Kochańska prof. GUM
Skarbnik: Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk
Sekretarz: Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Teresa Bachanek
Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak
Lek. stom. Anna Lella

Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
Prof. dr hab. Małgorzata Zadurska
Dr n. med. Jacek Szkutnik

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą:
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka
Prof. dr hab. Mariusz Lipski
Prof. dr hab. Anna Komorowska
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn- Gajewska
Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz

Zapraszamy do współpracy.
Walne Zgromadzenie Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniach 15.-16.V.2019r. w Hotelu Campanille w Lublinie.


Uczestnicy Walnego Zebrania PTMD SAPIENTIA podczas obrad


Prof. dr hab. B. Kochańska


Uchwała Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA” w/s składu Zarządu PTEMD Lublin, 16.05.2019r.
W Walnym Zebraniu brało udział 23 członków PTEMD. W głosowaniu brało udział 23 członków:
na „tak” głosowało 23 osoby,
na „nie” głosowało 0 osób,
„wstrzymało się od głosu” 0 osób.


Po wyborach nowego Prezydenta i nowego Skarbnika PTEMD liczba osób wchodzących w skład Zarządu PTEMD nie uległa zmianie. Skład 7-osobowego Zarządu przedstawia się następująco:
Prezydent PTEMD – dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
V-ce Prezydent – dr hab. n. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
Sekretarz – dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, prof. nadzw.
Skarbnik – prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
Członkowie – prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
dr hab. n. med. Renata Chałas, prof. nadzw.
lek. stom. Anna Lella
Od lewej: Prof. dr hab. L. Postek- Stefańska, Dr hab. n med. E. Pels, Prof. dr hab. I. Różyło-Kalinowska, Dr n. med. B. Piekarczyk, lek.dent. K.Rodak, Prof. dr hab. I. Strużycka, Prof. dr hab. J. Wysokińska-Miszczuk, Dr hab. n med. M. Klichowska-Palonka, Dr hab. n med. R. Chałas, Dr n. med. J. Szkutnik, Dr hab. n. med. J. Borowicz, Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Lek. dent. A. Lella,dr n.med. A. Sochaczewska, Dr n. med. E. Wolańska-Klimkiewicz, Prof. dr hab. B. Kochańska, Dr n. med. B. Hendzel, Dr hab. n. med. A. Niewczas, Prof. dr hab. T. Bachanek, Prof. dr hab. M. Chomyszyn-Gajewska, Prof. dr hab. Mansur Rahnama


Uchwała Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.
W zebraniu brało udział 23 członków PTEMD. W głosowaniu brało udział 23 członków:
na „tak” głosowały 23 osoby,
na „nie” głosowało 0 osób,
„wstrzymało się od głosu” 0 osób.
W związku z powyższym głosowaniem uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Od lewej: Prof. dr hab. J. Wysokińska-Miszczuk, Prof. dr hab. T. Bachanek, Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Dr hab. n. med. J.Borowicz