W dniu 11.05.2022 r. o godzinie 17.00 w Sali Wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii przy ul. Chodźki 6 w Lublinie miało miejsce hybrydowe Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) SAPIENTIA.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni powitała uczestników Zebrania. Obecne były 33 osoby (w tym 21 osób „online”), w tym członków Zarządu – 7, członków Komisji Rewizyjnej – 3, członków Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – 5.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano jednogłośnie mec. Marię Bożenę Witt-Michałowską, natomiast na protokolanta Zebrania – panią lek. dent. Olgę Rudzką (Uchwała nr 1).

Pani Mecenas Maria Bożena Witt-Michałowska przedstawiła porządek Obrad, po którym odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (Uchwała nr 2).

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniu 11.05.2022 r. - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna -Borowicz, prof. Uczelni.
 2. Wybory przewodniczącego obrad i protokolanta. - Uchwała nr 1.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad - Uchwała nr 2.
 5. Określenie zdolności Walnego do podejmowania uchwał oraz wybory Komisji Uchwał i Wniosków - Uchwała nr 3.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PTEMD za rok 2021.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu PTEMD za rok 2021- Uchwała nr 4.
 8. Przedstawienie przez Skarbnika PTEMD SAPIENTIA sprawozdania finansowego za rok 2021: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021- Uchwała nr 5.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Następnie odbyły się wybory Komisji Uchwał i Wniosków; kandydatury pani dr n. med. Marii Cieszko-Buk oraz pani dr n. med. Ewy Wolańskiej-Klimkiewicz zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Komisja Uchwał i Wniosków określiła zdolności Walnego do podejmowania uchwał: 33 osoby (21 „online” i 12 na sali) uprawnione do głosowania, a tym samym uchwała w sprawie zdolności Walnego do podejmowania uchwał została przyjęta (Uchwała nr 3).

Pani Prezydent PTEMD SAPIENTIA, Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Towarzystwa za rok 2021. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Członków Walnego Zebrania (Uchwała nr 4).

Skarbnik PTEMD SAPIENTIA, Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk, przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe.

Sprawozdanie finansowe PTEMD SAPIENTIA za rok 2021:

Przychody:

- składki członkowskie - 12410,00 zł

- przychody z odpłatnej działalności - 7040,00 zł

 

Wydatki:

- koszty działalności statutowej - 8630,70 zł

- koszty ogólne zarządu - 2566,10 zł

Razem: 11196,80 zł

 

Stan gotówki na dzień 31 grudnia 2021 - 17204,03 zł

- na koncie bieżącym - 16986,81 zł

- na koncie pomocniczym - 217,22 zł.

 

Rachunek wyników wykazujący zysk za 2021 rok wynosi 8253,20 zł. Zysk ten został przeznaczony się na realizację zadań statutowych w przyszłych latach.

Liczba członków Towarzystwa w chwili obecnej wynosi 60 osób. Składka członkowska podstawowa wynosi 180 zł, zaś ulgowa - 30 zł.

Nieopłacone składki:

od 6 lat posiada jedna osoba,

od 5 lat - 3 osoby,

od 4 lat - jedna osoba,

od 3 lat - jedna osoba,

od 2 lat - 11 osób  

od 1 (jednego) roku - jedna osoba.

Razem 18 osób nie uregulowało składki członkowskiej w łącznej kwocie 8730,00 zł.

Po odczytaniu sprawozdania finansowego za rok 2021, pani Prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk zwróciła się o podjęcie uchwały dotyczącej osób, które nie płacą składek członkowskich.

Następnie pani Prof. Marii Chomyszyn-Gajewska jako członek Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wnioski z kontroli działalności statutowej PTEMD SAPIENTIA, przeprowadzonej w dniu 10.05.2022 r.

Kontrola dotyczyła działalności statutowych i finansowych czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Zarząd odbył w tym czasie 2 posiedzenia: 12.05.2021 roku - Walne Zebranie członków i 16.12.2021 r. – zebranie Zarządu. Oba posiedzenia odbyły się w formie hybrydowej ze względu na panującą w tym czasie pandemię. Komisja Rewizyjna nie znalazła żadnych nieprawidłowości. Prof. Maria Chomyszyn-Gajewska jako członek Komisji złożyła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi PTEMD SAPIENTIA za rok 2021.

Pani mec. Maria Bożena Witt-Michałowska odniosła się do wniosku Skarbnika Towarzystwa, powołując się na § 7 Statutu Towarzystwa, który przewiduje - w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy - wykluczenie członka i zauważyła, że Zarząd nie korzysta z tego paragrafu.

Podniosła się dyskusja pomiędzy Członkami Zarządu na temat udzielenia abolicji osobom, które nie uiściły składek członkowskich, a jeśli tak, to za jaki okres. Podjęto głosowanie na temat abolicji w opłacaniu składek członkowskich za rok 2019 i poprzednie. 28 osób było za, 3 osoby – przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Ustalono, że dalsze ustalenia  dotyczące Uchwały ws. abolicji podejmie Zarząd na nabliższym Zebraniu.

Kolejno odbyło się głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2021. Wszyscy obecni członkowie głosowali „za”. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone (Uchwała nr 5).

Następnie odbyło się głosowanie na temat udzielenia Zarządowi Towarzystwa absolutorium za rok 2021. Wszyscy obecni członkowie głosowali „za”. Absolutorium zostało udzielone.

Żadnych spraw bieżących ani wolnych wniosków nie było.

Prof. Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz zakończyła Walne Zebranie, dziękując wszystkim obecnym za udział.

W dniu 12.05.2021r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA, które odbyło się z udziałem Komisji Rewizyjnej Prezydent PTEMD SAPIENTIA dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz prof. Uczelni przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA za rok 2020. Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk Skarbnik PTEMD SAPIENTIA przedstawiła sprawozdanie finansowe PTEMD SAPIENTIA za rok 2020. Członkowie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi, ponadto przyjęli uchwałę o dokonaniu zmiany w statucie PTEMD SAPIENTIA w zakresie dopuszczenia organizacji Walnych Zebrań w formie online.

Przeprowadzono wybory Władz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA na kadencję 2021-2024. W wyniku tajnego głosowania wybrano następujący skład Władz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA:

Prezydent: Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
Wiceprezydent: Dr hab. n. med. Barbara Kochańska prof. GUM
Skarbnik: Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk
Sekretarz: Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Teresa Bachanek
Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak
Lek. stom. Anna Lella

Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
Prof. dr hab. Małgorzata Zadurska
Dr n. med. Jacek Szkutnik

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą:
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka
Prof. dr hab. Mariusz Lipski
Prof. dr hab. Anna Komorowska
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn- Gajewska
Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz

Zapraszamy do współpracy.
Walne Zgromadzenie Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA w dniach 15.-16.V.2019r. w Hotelu Campanille w Lublinie.


Uczestnicy Walnego Zebrania PTMD SAPIENTIA podczas obrad


Prof. dr hab. B. Kochańska


Uchwała Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA” w/s składu Zarządu PTEMD Lublin, 16.05.2019r.
W Walnym Zebraniu brało udział 23 członków PTEMD. W głosowaniu brało udział 23 członków:
na „tak” głosowało 23 osoby,
na „nie” głosowało 0 osób,
„wstrzymało się od głosu” 0 osób.


Po wyborach nowego Prezydenta i nowego Skarbnika PTEMD liczba osób wchodzących w skład Zarządu PTEMD nie uległa zmianie. Skład 7-osobowego Zarządu przedstawia się następująco:
Prezydent PTEMD – dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
V-ce Prezydent – dr hab. n. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
Sekretarz – dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, prof. nadzw.
Skarbnik – prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
Członkowie – prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
dr hab. n. med. Renata Chałas, prof. nadzw.
lek. stom. Anna Lella
Od lewej: Prof. dr hab. L. Postek- Stefańska, Dr hab. n med. E. Pels, Prof. dr hab. I. Różyło-Kalinowska, Dr n. med. B. Piekarczyk, lek.dent. K.Rodak, Prof. dr hab. I. Strużycka, Prof. dr hab. J. Wysokińska-Miszczuk, Dr hab. n med. M. Klichowska-Palonka, Dr hab. n med. R. Chałas, Dr n. med. J. Szkutnik, Dr hab. n. med. J. Borowicz, Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Lek. dent. A. Lella,dr n.med. A. Sochaczewska, Dr n. med. E. Wolańska-Klimkiewicz, Prof. dr hab. B. Kochańska, Dr n. med. B. Hendzel, Dr hab. n. med. A. Niewczas, Prof. dr hab. T. Bachanek, Prof. dr hab. M. Chomyszyn-Gajewska, Prof. dr hab. Mansur Rahnama


Uchwała Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.
W zebraniu brało udział 23 członków PTEMD. W głosowaniu brało udział 23 członków:
na „tak” głosowały 23 osoby,
na „nie” głosowało 0 osób,
„wstrzymało się od głosu” 0 osób.
W związku z powyższym głosowaniem uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Od lewej: Prof. dr hab. J. Wysokińska-Miszczuk, Prof. dr hab. T. Bachanek, Dr hab. n. med. B. Tymczyna-Borowicz, Dr hab. n. med. J.Borowicz